آزمون ورودی پنجم، سال 97، ارزشیابی آغازین، ارزشیابی تشخیصی