آزمون مطالعات اجتماعی درس ۱۵ تا ۱۸

تعداد سوال: ۱۰ سوال

مدت آزمون: ۱۵ دقیقه